CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÒA HUY

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

SỨ MỆNH

Phấn đấu xây dựng HÒA HUY trở thành một doanh nghiệp được thừa nhận rộng rãi về tính hiệu quả cao trong lĩnh vực hoạt động Cơ khí & Xây dựng.

GIÁ TRỊ CƠ BẢN

Đoàn kết, trung thực, cởi mở, hợp tác, luôn có ý thức tự hoàn thiện bản thân là giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển con người của Hòa Huy;

Cam kết mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và các đối tác thông qua quá trình liên tục hoàn thiện phong cách làm việc chuyên nghiệp là ưu tiên hàng đầu trong chính sách chất lượng của Hòa Huy;

Nâng cao năng lực sáng tạo, vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để đạt được lợi ích cao nhất, biến những ước mơ trở thành hiện thực là nền tảng cơ bản trong chiến lược quản trị kinh doanh của Hòa Huy;

Gắn kết hoạt động kinh doanh của Hòa Huy với các hoạt động phát triển cộng đồng và xã hội.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Phát triển mọi mặt một cách nhanh chóng và bền vững để trở thành một Công ty có uy tín trong lĩnh vực hoạt động của mình;

Tối đa hoá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, tạo ra giá trị cho khách hàng và các Thành viên của Công ty;

Phát huy tối đa năng lực của của cán bộ nhân viên, gắn liền tăng trưởng của Công ty với lợi ích mọi thành viên trong Công ty.

MỤC TIÊU CHÍNH TỪ NAY TỚI NĂM 2020

Thực hiện thành công các dự án hiện tại;

Tìm kiếm cơ hội, đấu thầu và thực hiện thành công các dự án mới để đảm bảo tăng trưởng về doanh thu ít nhất đạt 20%/năm;

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, lực lượng thi công dựa trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khác hàng về ”An toàn – Chất lượng – Môi trường – Tiến độ”.

 

Quay lại